Taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Webmod“ (toliau – Tiekėjas) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine ntsavininkai.lt

1.2. ntsavininkai.lt tvarko ir administruoja UAB „Webmod”,Įmonės kodas: 300618786, Adresas: Sportininkų g. 21-33, 92263 Klaipėda, Bankas: AB Šiaulių bankas, Banko kodas: 71800, Ats. Sąsk.: LT577180500004467539

1.3. Tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.4. UAB "Webmod" gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Tiekėjo svetainių www.ntsavininkai.lt (toliau - Svetainė) Vartotojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.5. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Tiekėjo klientų (įskaitant Svetainių lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.6. Naudodamiesi Tiekėjo Svetainėmis, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Tiekėjo paslaugomis bei suteikdami Tiekėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi arba talpindami skelbimą vienoje iš Svetainių/klientų sistemoje prie teksto su nuoroda “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.” pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.7. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis ntsavininkai.lt svetaine, patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis ntsavininkai.lt paslaugomis.

1.8. Vartotojo naudojimasis Svetaine apima bet kokius Vartotojo veiksmus - skelbimų talpinimą ir peržiūrėjimą (toliau - Skelbimas), bet kokios informacijos skaitymą, klausimą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, temų forumuose kūrimą, nuomonės išsakymą jau sukurtose temose, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.

1.9. Turinys šioje sutartyje reiškia Skelbimą, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Svetaine (toliau – Turinys).

1.10. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nekontroliuoja kitų Svetainės Vartotojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine, todėl Tiekėjas nebus atsakingas dėl tokio Turinio.

1.11. Tiekėjas nedalyvauja pirkimo pardavimo ar kitokiuose Svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, agentas ar kaip kitaip).

1.12. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.13. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.

1.14. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti ntsavininkai.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Apie pasikeitusias taisykles bus informuota el.paštu ir/arba Svetainėje informaciniame pranešime.

1.15. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

1.16. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Tiekėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

 

2. Kas gali patalpinti informacija?

Pagrindinis reikalavimas talpinant į mūsų portalą skelbimą, kad asmuo būtų šio objekto oficialus savininkas (išskirtinais atvejais įgaliotas asmuo turintis notariškai patvirtintą įgaliojimą) arba esate nekilnojamo turto savininkas.

 

3. Vartotojo teisės ir pareigos

Vartotojas įsipareigoja:

3.1. Naudodamasis Svetaine paisyti ir nepažeisti pripažintų elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.2. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti grėsmę Tiekėjo teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, ntsavininkai.lt serverio, duomenų saugumui ar riboti ntsavininkai.lt galimybes tinkamai teikti, bet kokias paslaugas kitiems asmenims.

3.3. Nenaudoti kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

3.4. Neskelbti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.

3.5. Nesinaudoti Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti, bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams atlikti.

3.6. Neriboti kitų asmenų galimybės pasinaudoti, bet kokiomis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis.

3.7. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą ntsavininkai.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves.

3.8. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.

3.9. Nesiūlyti prekių ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ar moralės ir etikos normoms.

3.10. Neskelbti informacijos, kurioje minimi su ntsavininkai.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ar produktus.

3.11. Nerinkti, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie skelbimus.

3.12. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją.

3.13. Pateikti teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus skelbimus

3.14. Saugoti Vartotojo prisijungimo duomenis (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

3.15. Nedelsdamas el. paštu pranešti Svetainei, jei Vartotojo prisijungimo duomenys ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

3.16. Vartotojas supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Svetainės paslaugomis (pvz. PVM, gyventojų pajamų mokestį ir kt.).

3.17. Vartotojas supranta ir sutinka, kad jei Vartotojo prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti. Tiekėjas neturi pareigos tikrinti Vartotojų tapatybės.

3.18. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.19. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojo įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kitose Tiekėjo interneto svetainėse bei partnerių reklamos šaltiniuose.

3.20. Vartotojai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad prieš siūlydami prekę ar paslaugą yra gavę įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, teisėtų globėjų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Tokie Vartotojai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti NT Turtą.

 

4. Reikalavimai Skelbimų turiniui bei kitos Skelbimų talpinimo sąlygos

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas.

4.2. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Internetinės svetainės rubrikoje (pvz., Skelbimas apie atitinkamo objekto pardavimą negali būti talpinamas Skelbimų apie atitinkamų objektų nuomą kategorijoje ir atvirkščiai).

4.3. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės Skelbimo informacijos. Svetainėje patalpintuose skelbimuose negalima koreguoti kategorijos ir objekto adreso.

4.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieno objekto pardavimą, nuomą, pirkimą, keitimą, dovanojimą, suteikiamą paslaugą ir pan. (priklausomai nuo atitinkamos Internetinės svetainės rubrikos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).

4.5. ntsavininkai.lt skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.

4.6. Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami ir vartotojas nebetenka prisijungimo galimybės.

4.7. Svetainės duomenų bazėje Vartotojas gali patalpinti Skelbimus tik apie jam nuosavybės teise priklausančio ar kitais pagrindais disponuojamo nekilnojamojo turto objektų pardavimą arba nuomą. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose pageidaujama nekilnojamojo turto objektus pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.

4.8. Vartotojui draudžiama skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes.

4.9. Vartotojui draudžiama skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami.

 

5. Taisyklių pažeidimo pasekmės

5.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, nukelti į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą arba blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.

5.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, vartotojai informuojami skelbime nurodytais kontaktais. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.

5.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose. Pvz. gali būti keičiami veiksmai į(iš) parduoda, nuomoja.

5.4. Skelbimai patalpinti netinkamoje kategorijoje yra blokuojami arba perkeliami į tinkamą kategoriją.

5.5. Tiekėjas pasilieka teisę, bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės, naudojimąsi Svetainės paslaugomis, taip pat Tiekėjo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį jei Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus, pažeidžia taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

 

6. Atsakomybės ribojimas

6.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į ntsavininkai.lt tinklapį, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

6.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo į ntsavininkai.lt

6.3. Tiekėjas neatsako už parduodama ar įsigyjamą NT naudojantis Svetaine kokybę.

6.4. Tiekėjas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar žinutes.

6.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine.

6.6. Tiekėjas neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Svetainės veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl Tiekėjo kaltės.

6.7. Tiekėjas neatsako už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui.

6.8. Tiekėjas neatsako dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Vartotojui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinamas.

6.9. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų, redagavimo kodo naudojimą ir saugojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojo šia informacija.

 

7. Mokamos paslaugos

7.1. Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.

7.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Tiekėjui už mokamas paslaugas 7. Mokamos paslaugos

7.1. Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.

7.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Tiekėjui už mokamas paslaugas ntsavininkai.lt  svetainėje nurodyta tvarka. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti paslaugų kainas bei mokėjimo tvarką.

7.3. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.

7.4. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami.

7.5. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

7.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam laikui.

7.7. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Vartotojui pareikalavus, Tiekėjas pateiks Vartotojui sąskaitą. svetainėje nurodyta tvarka. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti paslaugų kainas bei mokėjimo tvarką.

7.3. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.

7.4. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami.

7.5. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.

7.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam laikui.

7.7. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Vartotojui pareikalavus, Tiekėjas pateiks Vartotojui sąskaitą.

 

8. Tiekėjo teisės ir pareigos

8.1. Tiekėjas turi pilną teisę bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Svetainę, funkcijas, paslaugas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama, bet kokį Svetainės Turinį. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui.

8.2. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

8.3. Be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

8.4. Tiekėjas turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 2 (du) metus.

8.5. Tiekėjas turi teisę bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų ir/ar žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Tiekėjas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

8.6. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės jeigu:

8.6.1. Tiekėjo nuomone to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;

8.6.2. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

8.6.3. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Tiekėjo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

8.6.4. Tiekėjas įtaria, kad Vartotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

8.6.5. Vartotojas naudodamasis Svetaine daro žalą Svetainei ar Svetainės reputacijai;

8.6.6. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

UAB "NTsavininkai"
Minijos g. 21, Klaipėda
Mob.: +370 608155454
info@ntsavininkai.lt
Rekvizitai:
UAB "NTsavininkai",
Įmonės kodas: 123132
PVM mokėtojo kodas: LT100011741610
Buveinės adresas: Minijos g. 21, Klaipėda

2024 © UAB "NTsavininkai". Visos teisės saugomos.

sprendimas: webmod